Tijela Društva jesu:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Tajništvo
 • Stručni odbori i povjerenstva

 

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo Društva, a sačinjavaju je svi članovi fizičke osobe i predstavnici svih članova pravnih osoba. Skupštinu saziva Predsjednik Društva dostavljanjem pismenog poziva članovima najmanje osam dana prije održavanja sjednice, koji sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice Skupštine te prijedlog dnevnog reda. Sjednice Skupštine mogu se održavati i izvan sjedišta Društva. Izborna Skupština održava se svake četiri godine, a mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima Društva. Izvanredna skupština može se održati kada za to postoje valjani razlozi, a razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Skupština između svojih članova bira tijela Skupštine koji rukovode radom Skupštine i pripremaju njene odluke. Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna najmanje polovina svih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Odluke o promjeni Statuta i prestanku Društva Skupština uvijek donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

 

Skupština Društva – funkcije:

 • donosi Statut Društva te njegove izmjene i dopune, Pravilnik o radu Skupštine i druge opće akte, odluke, zaključke i smjernice za rad Društva, kao i program rada Društva i financijski plan te usvaja završni račun;
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predsjednika i dopredsjednike, imenuje i razrješava glavnog tajnika, administrativne tajnike, rizničara, voditelje mjesnih ogranaka te predsjednike i članove stručnih odbora i povjerenstava;
 • razmatra i odobrava izvješća Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednika, Tajništva, stručnih odbora, povjerenstava i ogranaka;
 • odlučuje o o osnivanju podružnica i ogranaka Društva, o udruživanju s drugim udrugama u savez ili zajednicu udruga i istupanju iz njih, te o učlanjenju Društva u međunarodne udruge i istupanju iz njih;
 • odlučuje o prijemu novih članova i o nagrađivanju članova Društva za posebne zasluge, te rješava o žalbama članova u drugom stupnju;
 • odlučuje o prestanku Društva i o drugim pitanjima od značaja za rad Društva koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela te o svim pitanjima koja po općim propisima spadaju u djelokrug rada Skupštine.

 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor sastoji se od dvadeset i jednog člana, koje bira Skupština Društva, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti fizičkih i pravnih osoba, domaćih i stranih članova, kao i članstva iz svih mjesnih ogranaka. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani.

Upravni odbor saziva Predsjednik Društva, koji je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora. Tajništvo Društva priprema sjednice Upravnog odbora i prijedloge njegovih odluka i zaključaka. Upravni odbor se sastaje prema potrebi i odlučuje pravovaljano, ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor upravlja djelatnostima Društva, organizira stručna i znanstvena predavanja i savjetovanja iz oblasti pomorskog prava, održava veze s inozemnim udrugama pomorskog prava te obavlja druge poslove koje mu stavi u zadaću Skupština, kojoj odgovara za svoj rad.

 

Upravni odbor – zadaće:

 • utvrditi prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna, te prijedlog financijskog plana i završnog računa;
 • organizirati sazivanje i pripremati dnevni red i materijale za Skupštinu s posebnim izvješćima;
 • izvršavati i skrbiti o provođenju zaključaka i odluka Skupštine, te na temelju ovlasti Skupštine donositi odluke i rješenja;
 • odlučivati o stegovnoj odgovornosti članova, te o korištenju imovine Društva;
 • skrbiti o pravovremenom i ažurnom obavljanju financijskih, administrativnih i stručnih poslova koji proizlaze iz rada Društva i njegovih tijela, te o informiranju članstva i javnosti o radu Društva.

 

IZVRŠNO TIJELO UPRAVNOG ODBORA

Predsjednik Društva, dopredsjednici, glavni tajnik, administrativni tajnici i rizničar po funkciji su i članovi Upravnog odbora. Navedenih devet članova Upravnog odbora su operativno izvršno tijelo koje između sjednica Upravnog odbora rješava redovita pitanja Društva. 

 

UPRAVNI ODBOR – ČLANOVI:

1. prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić (dopredsjednica i voditeljica sekcije u Splitu)
2. prof. dr. sc. Dragan Bolanča
3. prof. dr. sc. Aleksandar Bravar
4. prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
5. prof. emeritus Ivo Grabovac
6. gđa Diana Jerolimov, dipl. iur. (voditeljica sekcije u Zadru)
7. dr. sc. Petar Kragić
8. prof. dr. sc. Axel Luttenberger (voditelj sekcije u Rijeci)
9. prof. dr. sc. Jasenko Marin (voditelj sekcije u Zagrebu)
10. mr. sc. Maja Markovčić Kostelac
11. izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić (dopredsjednik)
12. izv. prof. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan (dopredsjednica)
13. prof. dr. sc. Drago Pavić
14. prof. dr. sc. Ranka Petrinović
15. izv. prof. dr. sc. Marija Pijaca (rizničarka)
16. prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
17. prof. dr. sc. Biserka Rukavina (tajnica u Rijeci)
18. dr. sc. Vesna Skorupan Wolff (tajnica u Zagrebu)
19. izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković (predsjednik)
20. izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan – Grgić (dopredsjednica)
21. izv. prof. dr. sc. Igor Vio (glavni tajnik)

 

NADZORNI ODBOR

U Nadzorni odbor Skupština Društva bira tri člana i njihove zamjenike s mandatom od četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika, koji saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara i podnosi izvješće Skupštini.

Predsjednik Društva, dopredsjednici i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • provođenje Statuta i drugih općih akata Društva;
 • financijsko-materijalno poslovanje i korištenje imovine Društva;
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva od Upravnog odbora, Predsjednika, Tajništva i svakog člana Društva, koji su mu dužni bez odgađanja omogućiti zatraženi uvid i dati tražene obavijesti. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

 

NADZORNI ODBOR – ČLANOVI I ZAMJENICI:

g. Zoran Tasić, dipl. iur. (predsjednik)
dr. sc. Božena Bulum
izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić

prof. dr. sc. Srećko Jelinić (zamjenik predsjednika)
g. Zdravko Kačić, dipl. iur.
dr. sc. Srđan Šimac

 

PREDSJEDNIK

Predsjednika Društva bira Skupština s mandatom od četiri godine, a nakon isteka mandata može biti ponovo biran. Predsjednik zastupa Društvo, upravlja djelatnostima Društva i osigurava pravilan i zakonit rad Društva. On saziva i predsjeda sjednicama Upravnog odbora i Skupštine Društva, te podnosi izvješće o svom radu Skupštini Društva.

Predsjednik Hrvatskog društva za pomorsko pravo je izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković.

 

DOPREDSJEDNICI

Predsjednika u vrijeme njegove nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od četvero dopredsjednika. Dopredsjednike bira Skupština s mandatom od četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani. Dopredsjednici pomažu Predsjedniku u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjere Predsjednik i Upravni odbor.

Dopredsjednici HDPP-a su:

 • prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić,
 • izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić,
 • izv. prof. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan 
 • izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić.

 

TAJNIŠTVO

Tajništvo čine glavni tajnik, dva administrativna tajnika i rizničar koje imenuje Skupština s mandatom od četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani. Tajništvo podnosi izvješća o svom radu Upravnom odboru i Skupštini.

Tajništvo priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora, vodi popis članova te vodi i čuva arhivu Društva.

Tajništvo obavlja poslove Predsjednika na osnovi njegova izričita ovlaštenja, vodi administrativne i stručne poslove Društva, a određene financijske poslove i knjigovodstvo mogu voditi i posebne stručne osobe s kojima se sklapa ugovor o djelu, a o nagradi stručnim osobama za obavljanje poslova odlučuje Upravni odbor za svaku poslovnu godinu.

 

TAJNIŠTVO – ČLANOVI:

• izv. prof. dr. sc. Igor Vio (glavni tajnik)
• izv. prof. dr. sc. Marija Pijaca (rizničarka)
• prof. dr. sc. Biserka Rukavina (tajnica u Rijeci)
• dr. sc. Vesna Skorupan Wolff (tajnica u Zagrebu)

 

STRUČNI ODBORI I POVJERENSTVA

Stručni odbori su tijela Društva koja čija je zadaća obavljanje određenog djelokruga poslova Društva.

Na temelju prijedloga Upravnog odbora, stručne odbore osniva Skupština, te imenuje predsjednike i članove odbora iz redova članstva Društva na vrijeme od četiri godine.

Stručni odbori:

1) Odbor za suradnju s Međunarodnim pomorskim odborom i međunarodno izjednačenje prava;

2) Odbor za suradnju s državnim tijelima i nacionalno pomorsko zakonodavstvo;

3) Odbor za članstvo i odnose s pomorskim gospodarstvom.

Povjerenstva su tijela koja se osnivaju po potrebi za povremeno i vremenski ograničeno obavljanje povjerene im zadaće.

Na temelju prijedloga Predsjednika, Upravni odbor osniva povjerenstva i druga radna tijela, te imenuje Predsjednike i članove povjerenstava iz redova članstva Društva, a mandat im traje dok ne obave zadaću zbog koje su osnovani.

Stručni odbori i povjerenstva obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini i Upravnom odboru.