STATUT – HDPP – 2023Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014.) i članka 28. Statuta Društva od 11. prosinca 1997. godine, Skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo održana u Malom Lošinju 29. svibnja 2015. godine donijela je:

S T A T U T

HRVATSKOG DRUŠTVA ZA POMORSKO PRAVO

I. PODRUČJE PRIMJENE STATUTA

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se pojam, naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatsko društvo za pomorsko pravo (u daljem tekstu Društvo); zastupanje; ciljevi i djelatnosti kojima se ciljevi ostvaruju; ostvarivanje javnosti rada Društva; članstvo i članarine, prava, obveze i stegovna odgovornost članova; tijela Društva, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, reizbornost i odgovornost članova tijela; izbor i opoziv likvidatora; imovina Društva, način stjecanja imovine i raspolaganja s mogućom dobiti; način rješavanja sporova i sukoba interesa između članova Društva, prestanak Društva, njegova likvidacija i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. PRAVNI STATUS, NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo je znanstvena i stručna udruga u koju se udružuju znanstveni i stručni djelatnici te tvrtke i ustanove kojih su djelatnosti vezane uz pomorstvo, u svrhu izučavanja, promicanja i poticanja razvoja pomorskog prava i prava unutarnje plovidbe Hrvatske.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo temelji svoje djelovanje na načelima neovisnotsti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo je pravna osoba, a kao udruga upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo je neprofitna pravna osoba, u koju se članovi dragovoljno udružuju bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 3.

Naziv udruge je: HRVATSKO DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO, a skraćeni naziv: HDPP.

Naziv na engleskom jeziku je: CROATIAN MARITIME LAW ASSOCIATION, a skraćeni naziv na engleskom je: CMLA.

Naziv na francuskom jeziku je ASSOCIATION CROATE DE DROIT MARITIME, a skraćeni naziv na francuskom je: ACDM.

Nazive na engleskom i francuskom jeziku Društvo koristi, u skladu sa Zakonom o udrugama, uz naziv na hrvatskom jeziku.

Članak 4.

Sjedište Hrvatskog društva za pomorsko pravo je u Rijeci, Studentska ulica br. 2.

III. PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo ima pečat pravokutnog oblika s tekstom: HRVATSKO DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO – RIJEKA.

Članak 6.

Društvo ima znak koji se u donjem dijelu sastoji od simbola koji kombinira sidro, kao oznaku pomorstva i vagu, kao oznaku prava, dok se natpis skraćenice HDPP nalazi u gornjem desnom dijelu, a stilizirani dio grba Republike Hrvatske u gornjem lijevom dijelu.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo zastupa Predsjednik Društva.

U slučaju spriječenosti Predsjednika, Društvo zastupaju dopredsjednici ili glavni tajnik.

V. TERITORIJALNO DJELOVANJE DRUŠTVA

Članak 8.

Djelovanje Društva proteže se na cijelu Republiku Hrvatsku.

Društvo može osnivati ustrojstvene oblike koji nemaju svojstvo pravne osobe, kao što su odbori, povjerenstva, podružnice, ogranci i klubovi.

Skupština Društva općim aktom regulira osnivanje i način rada ustrojstvenih oblika, a svrha je bolja povezanost članstva, kao i poticanje djelatnosti Društva i izvan njegova sjedišta.

Članak 9.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo može se, sukladno odredbama Zakona o udrugama, udruživati s drugim udrugama u zajednice ili saveze udruga, koji imaju svojstvo pravne osobe.

Članak 10.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo član je Međunarodnoga pomorskog odbora (CMI), kojeg je sjedište u Antwerpenu. 

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo može se učlanjivati i u druge međunarodne udruge i saveze udruga.

VI. JAVNOST RADA DRUŠTVA

Članak 11. 

Rad Društva je javan.

Javnost rada osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva, kako izravno, tako i sredstvima javnoga priopćavanja, čiji predstavnici mogu biti nazočni sjednicama tijela upravljanja Društva i obavještavati javnost o radu tih tijela i Društva.

Obavještavanje članstva o radu Društva ostvaruje se njihovim sudjelovanjem na sjednicama Skupštine i dostavom pisanih materijala, informacija i izvješća u tiskanom ili elektroničkom obliku, te njihovim objavljivanjem na mrežnim stranicama Društva.

Društvo može, temeljem odluke Skupštine, izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju, kao i druge publikacije u tiskanom ili elektroničkom obliku, kao što su periodični časopisi i bilteni, sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

VII. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA 

Članak 12.

Ciljevi Društva su:

a) izučavanje, promicanje i poticanje razvoja pomorskog prava;

b) suradnja s državnim tijelima pri donošenju pravnih propisa pomorskog prava;

c) suradnja s državnim tijelima i Međunarodnim pomorskim odborom pri međunarodnom izjednačenju pomorskog prava. 

Područja djelovanja Društva sukladno ciljevima su:
a. međunarodna suradnja

b. obrazovanje, znanost i istraživanje.

Članak 13.

Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:

a) organizacija i održavanje stručnih i znanstvenih predavanja, skupova i savjetovanja iz oblasti pomorskog prava; 

b) objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti pomorskog prava; 

c) održavanje diskusijskih sastanaka, seminara i tribina; 

d) strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;

e) suradnja s organizacijama, ustanovama i udrugama kojih su djelatnosti vezane uz pomorstvo i pomorsko pravo;

f) povezivanje i suradnja s nacionalnim udrugama za pomorsko pravo u inozemstvu, a posebno na regionalnoj i subregionalnoj razini (s udrugama koje djeluju na području Sredozemnog, odnosno Jadranskog mora);

g) sudjelovanje na sastancima međunarodnih organizacija koje se bave problemima izjednačenja pomorskog prava, a posebice Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International);

h) obrada nacrta, rezolucija i preporuka za međunarodne konvencije.

Članak 14.

Društvo obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti: organizira konferencije, kongrese, savjetovanja i druge oblike znanstvenih i stručnih skupova, izdaje zbornike radova, komentare pravnih propisa i druge stručne knjige i publikacije iz područja pomorskog i prometnog prava.

Gospodarske djelatnosti društvo obavlja radi ostvarivanja ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti, a ukoliko ostvari višak prihoda može ga koristiti isključivo za ciljeve Društva.

VIII. ČLANSTVO

Članak 15.

Članovi Hrvatskog društva za pomorsko pravo su fizičke osobe s hrvatskim državljanstvom i prebivalištem u RH, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i fizičke i pravne osobe iz država članica EU, koje se dragovoljno udružuju radi zaštite i promicanja zajedničkih znanstvenih, stručnih, strukovnih, gospodarskih, ekoloških i drugih interesa i ciljeva, te se stoga obvezuju pridržavati pravila Statuta i ispunjavati članske obveze.

Fizičke osobe koje se ističu u međunarodnom promicanju znanosti ili struke pomorskog prava mogu biti izabrane za počasne članove Društva. 

Fizičke osobe koje su mlađe od četrdeset godina čine kategoriju mladih članova, koje će Društvo posebno poticati na aktivno sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva udruge. 

Članak 16. 

Prava članova Društva su:

– birati i biti birani u tijela Društva; 

– biti obaviješteni o radu i materijalno-financijskom poslovanju Društva;

– sudjelovati pri donošenju odluka i ostvarivanju ciljeva Društva;

– davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;

– služiti se sredstvima koje im Društvo stavi na raspolaganje za stručni rad. 

 Članak 17.

Obveze članova Društva su: 

– pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Društva; 

– redovito plaćati članarinu;

– čuvati i podizati ugled Društva, te doprinositi u izvršavanju njegovih djelatnosti.

 Članak 18.

Pravne osobe koje postanu članovi Društva imaju svojega predstavnika kojega imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 19.

Članovi fizičke osobe glasuju na sjednicama Skupštine Društva i sastancima Upravnog odbora osobno, a članovi pravne osobe preko svojega predstavnika.

Članak 20.

Društvo ima popis članova, kojega vodi glavni tajnik, na elektronički ili drugi prikladan način, a sadrži podatke o imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu učlanjenja, kategoriji članstva, zanimanju, adresi i o prestanku članstva. 

Popis članova dostupan je članovima Društva i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. 

Članak 21.

Članovi Društva obvezni su plaćati godišnju članarinu u iznosu kojeg odredi Skupština. 

Ako član ne plati članarinu tijekom tri uzastopne godine, briše se iz popisa članova.

Članovi Društva umirovljenici nisu obvezni plaćati članarinu, a dužni su izvijestiti Tajništvo Društva o stjecanju svoga statusa u roku od tri mjeseca od dana umirovljenja.

Članak 22.

Stegovni postupak može se pokrenuti protiv člana koji prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njegovom članstvu.

Upravni odbor može osnovati povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti člana Društva, koje može, nakon provođenja stegovnog postupka, predložiti Upravnom odboru donošenje odluke o izricanju opomene, suspenziji ili isključenju člana. 

Član koji je opomenut, suspendiran ili isključen ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka konačna. 

Članak 23.

Skupština odlučuje o učlanjenju i prestanku članstva fizičkih i pravnih osoba. 

Članstvo u Društvu prestaje:

a) istupanjem iz članstva na vlastiti zahtjev na temelju pisane izjave;

b) gubitkom poslovne sposobnosti; 

c) isključenjem člana ili brisanjem iz popisa članstva;

d) smrću člana fizičke osobe ili prestankom pravne osobe.

IX. TIJELA DRUŠTVA 

Članak 24.

Tijela Društva jesu:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik

5. Tajništvo

6. Stručni odbori i povjerenstva 

1. S k u p š t i n a

Članak 25.

Skupština Društva je najviše tijelo Društva, a sačinjavaju je svi članovi fizičke osobe i predstavnici svih članova pravnih osoba.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje osam dana prije održavanja sjednice. 

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice Skupštine te prijedlog dnevnog reda.

Materijali o pitanjima na dnevnom redu mogu se dostaviti uz poziv, a mogu i biti uručeni članovima neposredno prije početka sjednice.

Sjednice Skupštine mogu se održavati i izvan sjedišta Društva.

Članak 26.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu, na zahtjev Upravnog odbora ili na zahtjev jedne trećine članova.

Ako predsjednik ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 1. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva sazvati će je predlagač.

Redovna Skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština održava se svake četiri godine, a mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima Društva.

Izvanredna skupština može se održati kada za to postoje valjani razlozi, a razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu Društva može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 članova Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 27.

Skupština između svojih članova bira tijela Skupštine koji rukovode radom Skupštine i pripremaju njene odluke.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna najmanje polovina svih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. 

Ako se utvrdi da nema kvoruma iz prethodnog stavka, održavanje Skupštine se odlaže za pola sata.

Nakon toga se Skupština održava u nazočnosti najmanje dvadesetpet članova Društva, a odluke se u tom slučaju donose dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Društva Skupština uvijek donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 28.

Skupština Društva:

1. donosi Statut Društva te njegove izmjene i dopune;

2. donosi Pravilnik o radu Skupštine i druge opće akte;

3. donosi odluke, zaključke i smjernice za rad Društva;

4. bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Predsjednika i dopredsjednike;

5. imenuje i razrješava glavnog tajnika, administrativne tajnike, rizničara, voditelje mjesnih ogranaka te predsjednike i članove stručnih odbora i povjerenstava;

6. razmatra i odobrava izvješća Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednika, Tajništva, stručnih odbora, povjerenstava i ogranaka;

7. donosi program rada Društva i financijski plan te usvaja završni račun;

8. odlučuje o udruživanju s drugim udrugama u savez ili zajednicu udruga i istupanju iz njih;

9. odlučuje o učlanjenju Društva u međunarodne udruge i istupanju iz njih;

10. odlučuje o osnivanju podružnica i ogranaka Društva;

11. odlučuje o prijemu novih članova;

12. rješava o žalbama članova u drugom stupnju;

13. donosi odluke o nagrađivanju članova Društva za posebne zasluge;

14. odlučuje o prestanku Društva;

15. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela te o svim pitanjima koja po općim propisima spadaju u djelokrug rada Skupštine.

2. U p r a v n i  o d b o r 

Članak 29.

Upravni odbor se sastoji od 21 člana, koje bira Skupština Društva. 

Predsjednik Društva, dopredsjednici, glavni tajnik, administrativni tajnici i rizničar po funkciji su i članovi Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora navedeni u stavku 2. ovoga članka su operativno izvršno tijelo koje između sjednica Upravnog odbora rješava redovita pitanja Društva.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani.

Skupština prilikom biranja članova Upravnog odbora mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti fizičkih i pravnih osoba, domaćih i stranih članova, kao i članstva iz svih mjesnih ogranaka.

Članak 30.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi i odlučuje pravovaljano, ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Ako se utvrdi da nema kvoruma iz prethodnog stavka, održavanje sjednice Upravnog odbora se odlaže za pola sata.

Nakon toga se sjednica održava u nazočnosti najmanje devet članova Upravnog odbora, a odluke se u tom slučaju donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

Članak 31.

Upravni odbor saziva Predsjednik Društva, koji je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora.

Tajništvo Društva priprema sjednice Upravnog odbora i prijedloge njegovih odluka i zaključaka. 

Članak 32.

Zadaće Upravnog odbora su:
1. utvrditi prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna;

2. utvrditi prijedlog financijskog plana i završnog računa;

3. organizirati sazivanje i pripremati materijal za Skupštinu s posebnim izvješćima;

4. izvršavati i skrbiti o provođenju zaključaka i odluka Skupštine;

5. na temelju ovlasti Skupštine donositi odluke i rješenja;

6. odlučivati o stegovnoj odgovornosti članova;

7. odlučivati o korištenju imovine Društva;

8. skrbiti o pravovremenom i ažurnom obavljanju financijskih, administrativnih i stručnih poslova koji proizlaze iz rada Društva i njegovih tijela.

9. skrbiti o informiranju članstva i javnosti o radu Društva.

Članak 33.

Upravni odbor upravlja djelatnostima Društva, provodi zaključke Skupštine, organizira i priprema dnevni red Skupštine, organizira stručna i znanstvena predavanja i savjetovanja iz oblasti pomorskog prava, održava veze s inozemnim udrugama pomorskog prava te obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadaću Skupština.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini i podnosi joj godišnje izvješće koje priprema predsjednik.

Članak 34.

Upravni odbor i Predsjednika Društva Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze.

Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata odbora u čiji sastav su izabrani.

3. N a d z o r n i  o d b o r

Članak 35.

U Nadzorni odbor Skupština Društva bira tri člana i njihove zamjenike s mandatom od četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani.

Predsjednik Društva, dopredsjednici i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Članak 36.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Za pravovaljano održavanje sjednica potrebna je nazočnost većine članova Nadzornog odbora, koji odluke donose većinom glasova.

Članak 37.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

a) provođenje Statuta i drugih općih akata Društva;

b) financijsko-materijalno poslovanje i korištenje imovine Društva;

c) ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata.

Članak 38.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva od Upravnog odbora, Predsjednika, Tajništva i svakog člana Društva, koji su mu dužni bez odgađanja omogućiti zatraženi uvid i dati tražene obavijesti.

Članak 39.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Članak 40.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara i podnosi izvješće Skupštini.

Članak 41.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 34. ovog Statuta.

4. P r e d s j e d n i k  

Članak 42.

Predsjednika Društva bira Skupština s mandatom od četiri godine.

Predsjednik nakon isteka mandata može biti ponovo biran.

Članak 43.

Predsjednik zastupa Društvo, upravlja djelatnostima Društva i osigurava pravilan i zakonit rad Društva.

Predsjednik saziva i predsjeda sjednicama Upravnog odbora i Skupštine Društva.

Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Skupštini Društva.

Predsjednik obavlja i druge poslove od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugih tijela te o svim pitanjima koja po općim propisima spadaju u djelokrug rada Predsjednika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje Društva.

Članak 44.

Predsjednika u vrijeme njegove nenazočnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od četvero dopredsjednika.

Dopredsjednike bira Skupština s mandatom od četiri godine.

Dopredsjednici nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani.

Dopredsjednici pomažu Predsjedniku u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjere Predsjednik i Upravni odbor.

5. T a j n i š t v o

Članak 45.

Tajništvo čine glavni tajnik, dva administrativna tajnika i rizničar koje imenuje Skupština s mandatom od četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovo birani.

Tajništvo priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora, vodi popis članova te vodi i čuva arhivu Društva.

Tajništvo obavlja poslove Predsjednika na osnovi njegova izričita ovlaštenja. 

Tajništvo podnosi izvješća o svom radu Upravnom odboru i Skupštini.

Članak 46.

Tajništvo vodi administrativne i stručne poslove Društva, a određene financijske poslove i knjigovodstvo mogu voditi i posebne stručne osobe s kojima se sklapa ugovor o djelu.

Upravni odbor odlučuje o nagradi za obavljanje administrativnih i financijskih poslova za svaku poslovnu godinu.

6. S t r u č n i  o d b o r i  i  p o v j e r e n s t v a

Članak 47.

Skupština može, na temelju prijedloga Upravnog odbora, osnivati stručne odbore.

Stručni odbori su tijela Društva čija je zadaća obavljanje određenog djelokruga poslova Društva.

Skupština imenuje predsjednike i članove stručnih odbora iz redova članstva Društva na vrijeme od četiri godine.

Članak 48.

Stručni odbori su:

1) Odbor za suradnju s Međunarodnim pomorskim odborom i međunarodno izjednačenje prava;

2) Odbor za suradnju s državnim tijelima i nacionalno pomorsko zakonodavstvo;

3) Odbor za članstvo i odnose s pomorskim gospodarstvom.

Članak 49.

Upravni odbor može, na temelju prijedloga Predsjednika, osnivati povjerenstva i druga radna tijela. Povjerenstva su tijela koja se osnivaju po potrebi za povremeno i vremenski ograničeno obavljanje povjerene im zadaće.

Predsjednici i članovi povjerenstava imenuju se iz redova članstva Društva, a mandat im traje dok ne obave zadaću zbog koje su osnovani.

 Članak 50.

Stručni odbori i povjerenstva obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Skupštini i Upravnom odboru.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE DRUŠTVA 

Članak 51. 

Imovinu Društva mogu činiti novac, pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava. 

Članak 52.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa Zakonom o udrugama.

Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva odgovaraju za štetu počinjenu Društvu ili od strane Društva prema trećim osobama sukladno općim propisima o naknadi štete.

Članak 53. 

Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Društva. 

Članak 54.

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo svoje odnose s trgovačkim društvima, drugim organizacijama, državnim i ostalim tijelima ili ustanovama iz oblasti pomorstva, zainteresiranim za djelatnosti Društva i ostvarivanje međusobne suradnje, uređuje ugovorima.

 Članak 55.

Novčana sredstva Društvo može stjecati uplatom članarina, prihodom od imovine i prava, dobrovoljnim prilozima i darovima, sponzorstvom, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, sredstvima iz fondova u Republici Hrvatskoj ili fondova EU, prilozima od međunarodnih organizacija koje podupiru djelovanje Društva, sudjelovanjem na natječajima radi financiranja projekata za opće dobro, naknadom za organiziranje raznih oblika edukacije i stručnog usavršavanja, prihodima ostvarenima obavljanjem djelatnosti kao što su tiskanje i objavljivanje znanstvenih ili stručnih djela, organiziranje konferencija, savjetovanja i suradnja u smislu članka 54. ovog Statuta, te iz drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 56.

Dobit koju Društvo ostvari obavljanjem djelatnosti, ne smije se podijeliti članovima, nego se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva, kojima se ostvaruju njegove zadaće utvrđene Statutom.

Članak 57.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 58.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Ostatak sredstava po završnom računu prethodne godine prebacuje se na tekuću poslovnu godinu.

XI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI  

Članak 59.

Statut Društva je temeljni opći akt kojega donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine, na prijedlog Upravnog odbora.

Izmjene i dopune Statuta donose se po postupku po kojem je Statut donešen. 

Članak 60. 

Skupština Društva donosi opće akte kojima uređuje unutarnja pitanja Društva i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu.

Opći akti Društva moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština Društva, a tumačenje drugih akata Društva Upravni odbor.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA

Članak 61.

Članovi Hrvatskog društva za pomorsko pravo u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.

Članak 62.

U slučaju da su privatni interesi člana u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana u obavljanju djelatnosti Društva, član koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor.

Članak 63.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor će najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dati obrazloženo mišljenje na zahtjev člana Društva.

U procjeni postojanja sukoba interesa posebno će se voditi računa o prirodi posla i djelovanja koju član Društva obavlja.

Nakon pristupanja u članstvo Društva članovi su dužni urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi članovi su dužni razriješiti ga tako da zaštite javni interes. 

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa član Društva je dužan učiniti sve što je potrebno da odvoji privatni od javnog interesa.

Članak 64.

Ako postoji spor između članova Društva koji otežava ili onemogućava rad Društva, članovi su dužni pokušati taj spor riješiti mirenjem pred povjerenstvom za mirenje, koje će osnovati Upravni odbor.

Članovi u sporu iz stavka 1. ovog članka, po potrebi rješavanje spora u postupku mirenja mogu povjeriti i nekoj drugoj instituciji za mirenje u Republici Hrvatskoj.

Ako se postupak mirenja ne dovrši nagodbom, članovi Društva spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

XIII. PRESTANAK I LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Članak 65.

Društvo prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

Članak 66.

Likvidacija Društva provodi se na temelju Zakona o udrugama.

Skupština Društva imenuje i opoziva likvidatora.

Likvidator može, ali ne mora biti član Društva.

Članak 67.

U slučaju prestanka Društva, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala imovina predaje se na raspolaganje udruzi, ustanovi ili zakladi, koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na temelju odluka Skupštine sukladno Statutu.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 11. prosinca 1997. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                                                                                                                    Dr. sc. Petar Kragić