ZAPISNIK S REDOVITE SKUPŠTINE

HRVATSKOG DRUŠTVA ZA POMORSKO PRAVO

Mali Lošinj, 9. rujna 2015.

 

 

Redovita Skupština HDPP-a započela je u 9 sati pozdravnim riječima predsjednika Društva dr.sc. Petra Kragića i izabrana su radna tijela Skupštine. Za predsjednika radnog tijela predsjedništva Skupštine izabran je prof.dr.sc. Dragan Bolanča, dok su za članove toga tijela izabrani dr.sc. Petar Kragić, prof.dr.sc. Dragan Bolanča i dr.sc. Igor Vio.

 

Na početku rasprave prof. Bolanča predložio je

 

Dnevni red:

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine i prijedlog dnevnog reda
 2. Izvješće predsjednika o radu Društva i suradnji s CMI
 3. Izvješće glavnog tajnika
 4. Izvješće rizničara
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Prijedlozi za prijem u članstvo
 7. Usklađivanje Statuta s odredbama Zakona o udrugama
 8. Regionalna suradnja s nacionalnim udrugama za pomorsko pravo
 9. Komentar Pomorskoga zakonika
 10. Nastavak rada na mrežnim stranicama Društva
 11. Razno

 

Ad 1) Dnevni red  je jednoglasno prihvaćen. Za zapisničarku izabrana je prof.dr.sc. Dorotea Ćorić, a za ovjerovitelje zapisnika prof.dr.sc. Axel Luttenberger i doc.dr.sc. Biserka Rukavina. Nakon toga članovi Skupštine minutom šutnje odali su počast preminulim članovima Društva – prof. W. Tetleyu, akademiku V. Ibleru, profesoru B. Lukšiću, gospodinu Hrvoju Magazinoviću i kap. Ivanu Ćoriću. Kolegica Vesna Skorupan pročitala je nekrolog o Vladimiru Ibleru.

Ad 2) Nakon toga, Predsjednik Društva dr.sc. Petar Kragić podnio je izvješće o radu Društva te posebice o suradnji s CMI-em. Naglasio je aktivnost članova Društva u radnim grupama CMI-a. Prof. Stanković u svezi sudske prodaje broda, dr.sc. Adriana Padovan u svezi revizije YAP-a, te dr.sc. Mišo Mudrić u svezi ograničenja odgovornosti.

Ad 3) Nakon toga, izvješće je podnio glavni tajnik dr.sc. Igor Vio. Ustvrdio je da je zadnja Skupština  održana u Zagrebu za vrijeme prezentacije sabranih djela kolege Georgija Ivkovića. Istaknuo je da je u tom razdoblju Upravni odbor Društva održao sjednicu uoči Skupštine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te danas neposredno prije ove sjednice. Na ovim sastancima razmatrana su uglavnom pitanja u svezi izrade komentara Pomorskog zakonika, pitanje unifikacije pomorskog prava i suradnje s CMI. Kako su brojni članovi Društva sudjelovali u radnoj skupini za izradu izmjenu i dopunu PZ-a, u listopadu prošle godine održano je Znanstveno-stručno savjetovanje o Noveli PZ-a i drugim aktualnim pitanjima pomorskog i prometnog prava, a izlaganja su objavljena u časopisu „Poredbeno pomorsko pravo“, a Društvo je pomoglo i održavanje znanstvenog skupa Jadranskog zavoda HAZU u studenom 2014.

Ad 4) U ime rizničarke dr.sc. Marije Pospišil-Miler, koja se ispričala zbog nemogućnosti dolaska izvješće je pročitala dr.sc. Vesna Skorupan Wolff. U Izvješću je istaknuto pozitivno financijsko poslovanje Društva za prošlu i ovu godinu. Financijsko stanje na dan 31.12.2014. iznosilo je 72,552 kn. Istaknula je da je u proteklom razdoblju, kao posljedica gospodarske krize, zabilježen pad uplata članarina od pravnih osoba. U tom pravcu, dr.sc. Igor Vio predložio je da se članarina za pravne osobe sa dosadašnjih 3.000,00 kn smanji na 2.500,00 kn.

Ad 5) Ispred Nadzornog odbora izvješće je podnio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva g. Zoran Tasić. Naveo je da je uoči Skupštine Nadzorni odbor pregledao knjigovodstvenu evidenciju financijskog poslovanja Društva za proteklo razdoblje. Ustanovljeno je da su u navedenom razdoblju uredno vođene dokumentacija financijskog poslovanja i njezina evidencija, te da su završni računi pravodobno sastavljeni i dostavljeni nadležnom tijelu Županije. Nadzorni odbor je u svom izvješću ocijenio ispravnim financijsko poslovanje Društva i zaključio da su sve djelatnosti društva u proteklom razdoblju obavljene sukladno njegovu Statutu.

Skupština Društva usvojila je sva četiri  izvješća.

Ad 6) Zatim su izneseni prijedlozi za primitak novih članova: kandidati dr.sc. Jelena Grdinić, Petar Crnov i Olga Jelčić jednoglasno su primljeni u članstvo.

Ad 7) Nakon toga glavni tajnik dr.sc. Igor Vio navodi da je potrebno izvršiti usklađivanje Statuta s odredbama Zakona o udrugama iz 2014. godine, te čita prijedlog za izmjene i dopune Statuta, koje se odnose na osiguranje javnosti rada, vođenja popisa članova, preciziranja gospodarskih djelatnosti i njihova pomirenja s neprofitnim pristupom, postupka rješavanja mogućih sukoba interesa i sporova između članova, te likvidacije udruge uz uvođenje funkcije likvidatora. Skupština je sve predložene izmjene i dopune Statuta jednoglasno usvojila te donijela odluke:a)    da se tekst novog Statuta dostavi u registar udruga i potom objavi na mrežnim stranicama;b)    da dr. sc. Petar Kragić, kojemu još traje mandat, kao predsjednik Društva i dalje bude ovlašten za njegovo zastupanje;c)    da se za likvidatora Društva imenuje glavni tajnik dr.sc. Igor Vio.

Ad 8) Što se tiče suradnje s društvima za pomorsko pravo Slovenije i Italije, dr.sc. Vio izlaže program u vidu kontinuiranih zajedničkih djelatnosti, kao što je organizacija pomorskopravnih skupova, objavljivanje zbornika s tih skupova, poticanje usavršavanje mladih članova triju društava, kao i pomoć kolegama u drugim državama s područja Jadrana u osnivanju nacionalnih udruga za pomorsko pravo i njihovo učlanjenje u CMI.

Ad 9) Predsjednik dr.sc. Petar Kragić navodi da bismo nakon usvajanja Novele Pomorskog zakonika trebali aktualizirati rad na njegovu komentaru te je odlučeno da se svi pripremljeni tekstovi dostave u Jadranski zavod kolegici Vesni Skorupan, koja će zatim kontaktirati sve autore sa dodatnim smjernicama.

Ad 10) Konačno, dr.sc. Petar Kragić ističe važnost obogaćivanja sadržaja mrežnih stranica Društva, te apelira na sve urednike pojedinih područja da što prije dostave priloge.

Ad 11) Pod točkom razno, dopredsjednik društva prof.dr.sc. Dragan Bolanča informira članove Skupštine o mogućnosti da se ovogodišnji znanstveno-stručni skup posvećen uspomeni na prof. Vjekoslava Šmida, umjesto na Rabu, održi u Splitu ili u Rijeci, a o svemu će članove obavijestiti e-mailom kada bude postignut konačni dogovor.

Predsjednik zahvaljuje svim članovima i zatvara sjednicu Skupštine u 13:20.

 

Zapisničar:                                                                   Ovjerovitelji zapisnika:

 

 

Prof.dr.sc. Dorotea Ćorić                                                  Prof.dr.sc. Axel Luttenberger

 

 

Doc.dr.sc. Biserka Rukavina